Asistenta sociala

mai 5, 2011

A. Denumirea postului:
– referent
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– de a asista persoanele sau comunitatile aflate in nevoie, implicandu-se in identificarea , intelegerea , evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale;
– promoveaza principiile justitiei sociale prevazute in actele normative cu privire la asistenta sociala si serviciile sociale;
– asigura egalitatea sanselor privind accesul persoanelor asistate la informatii, servicii, resurse si participarea acestorala procesul de luare a deciziilor;
– sprijina persoanele asistate in eforturile lor de a identifica si clarifica scopurile, in vederea alegerii celei mai bune optiuni;
– actioneaza cu onestitate si responsabilitate fata de beneficiari, institutii si
societate, in concordant cu normele deontologiceale profesiei;
– isi desfasoara activitatea numai in aria de competenta profesionala determinata de calificarea si experienta profesionala.
D. Identificarea functiei publice
• denumire: – referent
• clasa: – III
• gradul profesional: – principal, treapta I
E. vechimea necesara in specialite: minim 5 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului:
a) Studii medii
b) Experienta in domeniul asistentei sociale;
c) Perfectionari (specializari): cursuri de perfectionare in domeniul asistentei sociale, conform Lg.188/1999republicata, cu modificari si completari ulteriore privind statutul functionarilor publici;
d) Cunostinte de operare pe calculator (necesitate si nivel) operare/nivel mediu;
e) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul asistentei sociale, capacitatea de a evalua, a examina si a lua decizii imediate in situatiile de criza si in orice alta situatie, in ceea ce priveste asistenta sociala, dinamism receptivitate, corectitudine, exigenta si obiectivitate.
G. Atributii:
a. monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor aflati in dificultate in cadrul unitatii administrativ teritoriale, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
b. colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerului de resort si ale celorlalte organe specializate din judet;
c. identifica copiii aflati in dificultate de pe teritoriului comunei si stabileste masurile de protectie ale acestora;
d. intocmeste raportul privitor la ancheta psiho-sociala a copilului aflat in dificultate si propune comisiei stabilirea unor masuri de protectie, sau dupa caz, a unor masuri educative pentru copil;
e. determina pozitia copilului capabil de discernamant cu privire la masura propusa asigurand cunoasterea de catre copil a situatiei sale de drept si de fapt;
f. acorda copilului capabil de discernamant asistenta si sprijin in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a copilului;
g. depune diligentele necesare pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia in vederea identificarii unor solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului, reintegrarea in familia naturala, sau, dupa caz, adoptia;
h. sesizeaza instanta judecatoreasca competenta pentru declararea judecatoreasca a abandonului de copii in conditiile legii;
i. acorda comisiei, la cererea acesteia, asistenta de specialitate pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin;
j. asigura aplicarea hotararilor commisiei, urmareste si supravegheaza modul de aplicare al acestor hotarari;
k. identifica familii sau persoane carora sa le poata fi incredintat sau da in plasament familial copilul, cu prioritate printre rudele copilului pana la gradul al patrulea inclusiv;
l. identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii, si supravegheaza activitatea acestora;
m. acorda asistenta si sprijin familiilor sau persoanelor care au primit in plasament sau in incredintare, copii pentru asigurarea dezvoltarii armonioase a acestora;
n. acorda asistenta si sprijin parintilor copilului aflat in dificultate, pentru a pregati revenirea acestuia in mediul sau familial;
o. supravegheaza familiile si persoanele care au primit in incredintare copii pe toata durata acestei masuri, precum si parintii copilului aflat in dificultate, dupa revenirea acestuia in mediul lor familial;
p. pregateste integrarea acestuia sau reintegrarea copilului in familia sa naturala, intr-o familie substitutiva temporara sau in familia adoptiva, dupa caz, inclusiv prin asigurarea unor spatii amenajate si a mijloacelor necesare pentru contactul personal si nemijlocit al copilului cu parintii sai;
q. verifica si reevalueaza cel putin odata la trei luni imprejurarile legate de
plasamentul sau incredintarea copilului si propune comisiei, dupa caz,
mentinerea masurii de protectie stabilite, modificarea sau revocarea acesteia.
r. acorda asistenta si sprijin de urgenta parintilor copilului urmarind daca acestia isi pot asuma responsabilitatile si daca isi indeplinesc obligatiile fata de copil, astfel incat sa previna aparitia situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;
s. identifica familiile sau persoanele care doresc sa adopte copii de pe raza
comunei;
t. sprijina familiile atestate ca apte sa adopte copii, pentru a le fi incredintati copii spre adoptie si face propuneri comisiei competente in acest sens;
u. urmareste evolutia copiilor adoptati de pe teritoriul comeni, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi, pe o perioada de cel putin doi ani de la incuviintarea adoptiilor, pe care le-au sprijinit, prezinta rapoarte comisiei cu privire la aceste aspecte, trimestrial sau la cererea acesteia, sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate al acestuia o permite;
v. asigura masurile necesare pentru protectia, in regim de urgenta, a copilului aflat in dificultate, inclusiv pentru plasamentul copiluluiin regim de urgenta;
w. ia masuri pentru popularizarea dispozitiilor legale interne;
x. colaboreaza cu serviciile publice specializate pentru protectia copilului din judet;
y. intocmeste si tine evidenta dosarelor de ajutor social intocmite in baza
prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
z. intocmeste si tine evidenta alocatiilor pentru nou-nascuti acordata in baza prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
aa. intocmeste si inainteaza dosarele pentru alocatia de stat pentru copii la A.J.P.S. Ilfov;
bb. intocmeste si tine evidenta dosarelor de alocatie complementara si alocatie de sustinere monoparentala conform prevederilor OUG nr. 105/2003;
cc. intocmeste dosarele pentru obtinerea sprijinului financiar de 200 Euro
la incheierea casatoriei ;
dd. intocmeste anchetele sociale si le inainteaza catre institutiile care le solicita;
ee. verifica activitatea asistentilor personali si a insotitorilori persoanelor cu handicap, intocmind raport individual pentru fiecare caz in parte;
ff. intocmeste fisele de calcul pentru cuantumul ajutorului social, transmite dispozitiile primarului cu privire la acordarea/neacordarea ajutorului, intocmeste situatia cu privire la participarea la activitatile in folosul comunitatii efectuate de asistati, pentru plata corecta a acestora;
gg. intocmeste situatii statistice referitoare la activitatile ce-i revin;
hh. intocmeste documentatia privind acordarea ajutorului de inmormantare, conform Legii nr. 416/2001;
ii. intocmeste documentatia privind acordarea unor ajutoare de urgent conform legii nr. 416/2001;
jj. intocmeste dosarele pentru acordarea alocatiilor de stat si a alocatiilor
complementare, pentru copiii nou-nascuti;
kk. identifica, evalueaza si face propuneri privind acordarea unui sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere;
ll. face propuneri pentru ajutorarea familiilor cu problem socio-economice, cu venituri de subzistenta;
mm. intocmeste anchete sociale privind situatia materiala si morala a familiilor vulnerabile;
nn. intocmeste caracterizari la solicitarea cetatenilor si diferitelor organe si institutii;
oo. intocmeste situatia copiilor lipsiti de ocrotire parinteasca si propune dupa caz instituirea tutelei sau curatelei in urma efectuarii anchetelor sociale la domiciliul acestora;
pp. colaboreaza cu serviciile de stare civila, de evident populatiei si sesizeaza, dupa caz, situatiile in care sunt persoane fara acte de stare civila, identitate, etc., intocmeste sesizarile pentru intrarea in legalitate;
qq. intocmeste dosarele personale ale asistentilor personali ale persoanelor cu handicap, a celor cu indemnizatie de insotitor, tine evidenta acestora si evaluaeaza, dupa caz, fiecare situatie in parte, prin ancheta sociala;
rr. raspunde in termenul legal adreselor primite si cererilor cetatenilor cu trimiterea raspunsului in termen;
ss. asigura gratuit consultant de specialitate in domeniul asistentei sociale;
tt. organizeaza si raspunde de plasarea persoanelor intr-o institutie de specialitate si faciliteaza accesul acesteia in alte institutii specializate (spital, institutii de ocrotire);
uu. arhiveaza documentele create si le preda referentului cu atributii de arhiva, pe baza de lista de inventor si proces verbal de predare-primire;
vv. realizeaza si spijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
ww. indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de
consiliul local ori de primar;
J. Sfera relationa la:
INTERN
1. Relatii ierarhice
Subordonat fata de primar, viceprimar, secretar, contabil.
2. Relatii functionale
De colaborare cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului
3. Relatii de reprezentare
Reprezinta compartimentul in relatia cu alte autoritati si institutii publice
EXTERN
1. Cu persone fizice si juridice;
2. Cu autoritati, institutii publice si alte persoane care sunt subiecte ale unui raport juridic privind asistenta sociala;

Lasă un răspuns