Contabilitate

mai 5, 2011

A. Denumirea postului:
– referent
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– gestionarea resurselor financiare
– punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative privind politica bugetara;
– realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a compartimentului contabil.
D. Identificarea functiei publice
– denumire: – referent
– clasa: – III
– gradul profesional: – superior, treapta III
E. vechimea necesara in specialite:
– minim 10 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului :
a. studii de specialitate – medii;
b. experienta in domeniul contabilitatii;
c. perfectionari (socializari): cursuri de perfectionare in domeniul contabil, conform Lg. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
d. cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel), operare/nivel superior;
G. abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul contabil, capacitatea de a evalua si de a examina cu usurinta starea de fapt a politicii bugetare, dinamism, receptivitate, corectitudine, exigenta si obiectivitate.
H. Atributii:
a. intocmeste raportul si propune aprobarea impozitelor si taxelor locale, a taxelor speciale, in conditiile legii;
b. pregateste lucrarile de elaborare si aprobare a bugetului local, a bugetului serviciilor publice, le prezinta ordonatorului principal de credite pentru a fi supuse aprobarii consiliului local cu respectarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2010, a prevederilor Legii 500/2002 privind finantele publice si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificari si completari ulterioare;
c. intocmeste anual programul de investitii publice, pe clasificatie functionala;
d. impreuna cu ordonatorul principal de credite, pe baza limitelor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si de transferuri
consolidate, elaboreaza si depune la D.G.F.P. Ilfov, pana la data de
01.07, proiectele locale de echilibrare si anexele la acestea pentru anul bugetar urmator precum si estimarile pe urmatorii 3 ani;
e. intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, cu rectificarile in sintetic si pe fiecare autoritate in parte: executiv, invatamant, cultura, gospodarire comunala si repartizeaza pe trimestre veniturile si cheltuielile aprobate prin bugetul local, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor si le prezinta spre aprobare ordonatorului principal de credite in termenul stabilit de legea finantelor publice locale;
f. asigura plata salariilor o singura data pe luna, in conditiile legii, pentru luna precedenta lucrata;
g. asigura plata cheltuielilor in limita fondurilor disponibile pe baza de acte justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale si numai dupa ce acestea au fost angajate, lichidate si ordonantate;
h. intocmeste impreuna cu ordonatorul principal de credite , contul anual de executie a bugetului si il prezinta consiliului local spre aprobare pana la data de 31 mai a anului urmator;
i. intocmeste rapoartele compartimentului contabilitate necesare introducerii pe ordinea de zi a proiectelor de hotarari supuse spre aprobare Consiliului local;
j. tine evidenta analitica a mijloacelor fixe si materialelor precum si bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei;
k. raspunde de inventarierea anuala a patrimoniului, efectuata in conditiile legii, propune comisia de inventariere si redacteaza dispozitia primarului in acest sens;
l. verifica periodic casieria institutiei, intocmeste procesul verbal de
constatare si il prezinta ordonatoriului principal de credite;
m. asigura si raspunde de pastrarea si intocmirea dosarelor si registrelor contabile, pe care le inventariaza si le preda anual la arhiva institutiei;
n. efectueaza la timp inregistrarile in contabilitate privind intrarile de
materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe si efectueaza decontarile
necesare din bugetul local;
o. inregistreaza platile si cheltuielile din alocatia bugetara, fisele de evidenta pentru operatiunile bugetare si subdiviziuni ale clasificatiei bugetare;
p. intocmeste si inregistreaza in evidenta sintetica notele contabile,
intocmeste balantele contabile pe bugetul local, autofinantate, etc;
q. intocmeste si analizeaza balanta de verificare lunara, urmarind toate conturile din legea contabilitatii;
r. inregisreaza trimestrial bilantul contabil;
s. urmareste si verifica din punct de vedere economic derularea contractelor de achizitii de bunuri si prestari servicii pentru activitatea curenta a primariei;
t. intocmeste, impreuna cu operatorul de rol, documentatiile necesare
privind inchirierea, concesionarea sau vanzarea unor bunuri ce apartin
domeniului public si privat al comunei si perfectarea contractelor in urma desfasurarii licitatiilor organizate in conditiile legii;
u. avizeaza fisele de calcul privind ajutorul social;
v. completeaza intreaga documentatie pentru persoanele incadrate in munca conform Legii 76/2002;
w. identifica persoanele care exercita diferite activitati producatoare de venituri sau care poseda bunuri asupra impozitarii;
x. duce la indeplinire hotararile consiliului local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale impreuna cu operatorul de rol si agentii fiscali;
y. conduce evidenta contabila privind planurile extrabugetare;
z. exercita controlul financiar preventiv asupra intocmirii actelor de gestiune conform dispozitiilor legale pentru cheltuielile efectuate de la buget si extrabugetare;
aa. se ingrijeste de intocmirea programului de aprovizionare cu materiale pentru primarie, scoli, gradinite, camin cultural, biblioteca (curatenie, dotare materiala, lemne de foc);
bb. urmareste extrasele pentru conturile de cheltuieli si le indosariaza lunar;
cc. intocmeste declaratiile catre CAS, Sanatate, Somaj;
dd. tine evidenta si urmareste mijloacele fixe si obiectele de inventar;
ee. intocmeste listele de inventar pentru domeniul public si privat al comunei impreuna cu operatorul de rol;
ff. intocmeste notele contabile cu privire la impozit si varsamintele aferente salariilor;
gg. urmareste din punct de vedere financiar-contabil contractele incheiate pe achizitii publice, efectueaza plati prin OP si cec;
hh. intocmeste ordinele de plata pentru toate facturile institutiei;
ii. lunar, intocmeste situatia cu monitorizarea salariilor pentru primarie, scoli si gradinite, paza, gospodarire comunala;
jj. vizeaza din punct de vedere contabil toate contractele incheiate la nivelul Primariei Cernica;
kk. va face parte din comisiile de negociere, licitatie, receptie lucrari, ori de cate ori conducatorul institutiei va stabili prin dispozitie;
ll. inregistreaza cheltuielile si veniturile in evidenta contabila, in partida
dubla, pe capitole si articole bugetare;
mm. prezinta in fiecare zi de vineri, ora 12, raportul saptamanal de
activitate, inregistrat la Registratura Primariei;
nn. raspunde de regularitatea si legalitatea lucrarilor de inventariere, de verificarea rezultatelor inventarierii, de intocmirea formelor legale privind casarea si declasarea bunurilor materiale, facand propuneri de scoatere din evidenta contabila prin intocmirea referatului de specialitate ce va sta la baza proiectului de hotarare initiat in acest sens, care va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local al comunei Cernica;
oo. intocmeste situatiiile financiare asupra executie bugetului local a
mijloacelor extrabugetare si de fonduri speciale legal constituite la nivel de comuna, la termenele stabilite de normele aprobate de MFP;
pp. intocmeste situatiile statistice cu datele necesare din documentele pe care le detine si le prezinta primarului;
qq. pastreaza secretul profesional si confidentialitatea lucrarilor;
rr. prezinta in fiecare zi de vineri, ora 12, raportul saptamanal de activitate, inregistrat la Registratura Primariei;
ss. prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de conducatorul autoritatii publice locale.
J. Limite de competenta:
• conform atributiilor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului.
K. Sfera relationala:
INTERN
• subordonat fata de primar, secretar si superior functionarilor publici de executie pentru compartimentul Impozite si Taxe.
EXTERN
• cu Directia Generala a Finantelor Publice Ilfov, Directia Judeteana de Statistica Ilfov, AJOFM Ilfov, Inspectoratul Teritorial de Munca Ilfov si cu persoane juridice private care-si desfasoara activitatea pe raza administrativ-teritoriala a comunei Cernica.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?