Impozite si taxe

mai 5, 2011

A. Denumirea postului:
– referent
B. Nivelul postului:
– functie publica de executie
C. Scopul principal al postului:
– stabileste partea de venituri pe toate sursele bugetului local si a bugetului in afara bugetului local
D. Identificarea functiei publice
– denumire: – referent
– clasa: – III
– gradul profesional: – principal, treapta I
E. vechimea necesara in specialite: – minim 9 ani
F. Conditii specifice privind ocuparea postului :
a) Studii de specialitate: medii
b) Experienta in domeniul fiscal
c) Perfectionari (specializari): cursuri de perfectionare in domeniul economic, conform Lg.188/1999 R. privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
d) Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) cooperare /nivel superior
e) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: experienta in domeniul fiscal, capacitatea de a evalua si de a examina cu usurinta starea de fapt fiscal a contribuabililor si de a obtine si valorifica informatiile si documentele necesare pentru determinarea corecta a situatiei fiscale.
G. Atributii:
– conform Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de
specialitate al primarului comunei Cernica;
a. inventariaza intreaga masa impozabila existenta la nivelul comunei privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;
b. elaboreaza documentatiile necesare pentru stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor si taxelor speciale date in competenta administratiei publice locale;
c. calculeaza impozitele si taxele locale datorate de persoanele fizice si juridice;
d. tine evidenta agentilor economici de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, indiferent de forma de proprietate;
e. intocmeste registrul de rol pentru impozite si taxe locale, pentru fiecare contribuabil in parte;
f. urmareste incasarea impozitelor si taxelor datorate de contribuabili;
g. intocmeste documentele justificative ale operatiunilor patrimoniale;
h. organizeaza si urmareste tinerea corecta si la zi a contabilitatii privind partea de venituri;
i. exercita controlul zilnic al operatiunilor efectuate prin casierie si asigura incasarea la timp a creantelor, lichidarea operatiunilor de plata, luand masuri pentru stabilirea raspunderilor, atunci cand este cazul;
j. intocmeste dosarele privind inscrierile si radierile auto la nivelul comunei;
k. preia si inregistreaza declaratiile de impunere depuse de contribuabili;
l. trimite instiintari persoanelor cu debit fata de bugetul local;
m. descarca impreuna cu referentii fiscali toate debitele datorate de persoanele fizice si juridice;
n. elibereaza adeverinte si certificate fiscale pentru persoanele fizice si juridice in baza registrelor fiscale, la termenele si cu respectarea prevederilor legale, privind valoarea de impozitare a bunurilor imobile;
o. raspunde de integritatea numerarului chitantierelor si a altor documente cu regim special ce ii sunt incredintate;
p. semneaza de primirea corespondentei conform rezolutiei date de primar si asigura rezolvarea ei in timp util;
q. asigura si raspunde de inventarierea tuturor bunurilor mobile si imobile ce apartin unitatii administrativ teritoriale;
r. preda agentilor fiscali instiintarile de plata si procesele verbale de impunere dupa ce au fost efectuate operatiuni de debitare – in registrele de rol unic si in registrele de evidenta a veniturilor, pentru inmanarea acestora contribuabililor, sub semnatura, pe dovezile de predare – primire;
s. preia, detine si asigura evidenta dosarelor, borderourilor debit – incasari, impozit pe teren si cladiri pentru persoane fizice si juridice;
t. tine evidenta inlesnirilor la plata, acordate contribuabililor;
u. emite borderouri de debite pentru persoanele fizice, avand la baza referatul aprobat de primar;
v. prezinta, la cerere, informari privind realizarea veniturilor bugetului local, precum si aspectele constatate;
w. face parte din central operativ pentru situatii de urgenta;
x. informeaza primarul si contabilul despre contribuabilii inscrisi in evidenta speciala a insolvabililor si urmareste permanent starea de insolvabilitate al acestora;
y. prezinta in fiecare zi de vineri, ora 12, raportul saptamanal de activitate, inregistrat la Registratura Primariei;
z. pastreaza secretul profesional si confidentialitatea lucrarilor, intocmeste situatiile statistice cu datele necesare din documentele pe care le detine si le prezinta primarului.
I. Limite de competenta:
• stabileste veniturile persoanelor fizice si juridice, identifica pe raza comunei persoanele ce exercita o activitate producatoare de venit sau poseda bunuri impozabile nedeclarate, luand masuri de evidentiere a acestora, stabilind impozitele, taxele si raspunderea contraventionala.
J. Sfera relationala:
INTERN
1. Relatii ierarhice
Subordonat fata de primar, viceprimar, secretar, contabil.
2. Relatii functionale
De serviciu, conform atributiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Primariei.
3. Relatii de reprezentare
Reprezinta compartimentul in relatia cu alte autoritati si institutii publice
EXTERN
1. Cu contribuabili, persoane fizice si juridice:
2. Cu autoritati, institutii publice si alte personae care sunt subiecte ale unui raport juridic fiscal sau care pot furniza date si informatii in procedura de stabilire, urmarire si colectare a creantelor bugetare.

Lasă un răspuns